دوشنبه ١٣٩٧/١١/١    EN

علم آمار همانند هر علم دیگر، در نتیجه نیازهای بشر بوجود آمده است و تاریخی غنی دارد بطوریکه از دوران گذشته تاکنون رشد و تکامل آن ادامه یافته است.

سرآغاز اولیه آمار را باید در شمارش‌های آماری حوالی آغاز قرن اول میلادی یافت؛ اما تنها در قرن هجدهم بود که این علم، با به کار رفتن در توصیف جنبه‌هایی که شرایط یک وضعیت را مشخص می‌کردند، به‌عنوان رشته‌ای علمی و مستقل شروع به مطرح‌شدن کرد.

ازجملهٔ مهم‌ترین اهداف آمار، می‌توان تولید «بهترین» اطلاعات از داده‌های موجود و سپس استخراج دانش از آن اطلاعات را ذکر کرد. به همین سبب است که برخی از منابع، آمار را شاخه‌ای از نظریه تصمیم‌ها به شمار می‌آورند.