دوشنبه ١٣٩٧/١١/١    EN

اطلاعیه شماره 1آیین نامه پرداخت جوایز نقدی استعدادهای برتر فرزندان کارکنان دانشگاه در سال 97-96

پرداخت جوایز نقدی استعداد های برتر فرزندان کارکنان.pdf 

پرداخت جوایز نقدی استعداد های برتر فرزندان کارکنان 2.pdf 

******************************************************


اطلاعیه شماره 2

 تغییر برنامه و سانس استخر دانشگاه 

تغییر برنامه و سانس استخر .pdf

******************************************************

اطلاعیه شماره 3

نحوه محاسبه فعالیت های ورزشی در ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه

امتیاز فعالیت های ورزشی در ارزیابی عملکرد کارکنان.pdf