دوشنبه ١٣٩٧/١١/١    EN


 

مقدمه‌ای بر نقشه‌های خطرپذیری استان

شناخت وضعیت خطرپذیری در برابر مخاطرات به‌عنوان مبنای برنامه‌ریزی‌های استراتژیك و عملیاتی مقابله با حوادث و بلایا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشند مركز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشكی كرمان به‌عنوان دبیرخانه كارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه باهدف تدوین برنامه عملیاتی پاسخ به حوادث و بلایای دانشگاه علوم پزشكی كرمان (سطحL2) اقدام به ارزیابی مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی استان، ‌شناسایی ظرفیت‌های پاسخ و همچنین ارزیابی آسیب‌پذیری واحدها و مراكز تابعه خود در قالب نقشه‌های مجزا طبق شرح زیر اقدام نموده است.

·         Risk map

·         Vulnerability map

·         Hazard map

به‌منظور تدوین نقشه‌های مذكور و با توجه به اینكه این برنامه به‌عنوان نخستین تجربه كشوری در بین دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور محسوب می‌گردد؛ لذا تلاش گردید تا ضمن رعایت اصول پژوهش و تحقیق از منابع و تجارب سایر كشورها نیز بهره‌برداری گردد. در این راستا مخاطرات موجود در استان (25 گانه) در قالب جلسات ex per panel و FGD و مطالعه کتابخانه‌ای استخراج و در قالب جداول ماتریكس اولویت‌بندی و تبدیل به نقشه گردیدند. تعیین ظرفیت پاسخ بهداشت و درمان شهرستان‌های استان نیز با استفاده از چک‌لیست و پرسشنامه‌های تدوین‌شده صورت پذیرفت و در نهایت میزان خطرپذیری هرکدام از شهرستان‌ها در برابر مخاطرات شناسایی‌ شده و با توجه به وضعیت آسیب‌پذیری و ظرفیت پاسخ آن مراكز تهیه و تدوین گردید. ارزیابی صورت گرفته در نهایت به‌ عنوان مبنای تدوین برنامه عملیاتی پاسخ به حوادث و بلایا در اختیار واحدهای بهداشتی و مراكز درمانی استان قرار گرفته است. نقشه‌های مذكور علاوه بر كمك به تدوین برنامه عملیاتی مقابله (Response plan) به‌ عنوان معیاری در زمینه كاهش خطر بلايا مد نظر قرار گرفته است. 

مقدمه‌ای بر نقشه‌های خطرپذیری استان

شناخت وضعیت خطرپذیری در برابر مخاطرات به‌عنوان مبنای برنامه‌ریزی‌های استراتژیك و عملیاتی مقابله با حوادث و بلایا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشند مركز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشكی كرمان به‌عنوان دبیرخانه كارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه باهدف تدوین برنامه عملیاتی پاسخ به حوادث و بلایای دانشگاه علوم پزشكی كرمان (سطحL2) اقدام به ارزیابی مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی استان، ‌شناسایی ظرفیت‌های پاسخ و همچنین ارزیابی آسیب‌پذیری واحدها و مراكز تابعه خود در قالب نقشه‌های مجزا طبق شرح زیر اقدام نموده است.

·         Risk map

·         Vulnerability map

·         Hazard map

به‌منظور تدوین نقشه‌های مذكور و با توجه به اینكه این برنامه به‌عنوان نخستین تجربه كشوری در بین دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور محسوب می‌گردد؛ لذا تلاش گردید تا ضمن رعایت اصول پژوهش و تحقیق از منابع و تجارب سایر كشورها نیز بهره‌برداری گردد. در این راستا مخاطرات موجود در استان (25 گانه) در قالب جلسات ex per panel و FGD و مطالعه کتابخانه‌ای استخراج و در قالب جداول ماتریكس اولویت‌بندی و تبدیل به نقشه گردیدند. تعیین ظرفیت پاسخ بهداشت و درمان شهرستان‌های استان نیز با استفاده از چک‌لیست و پرسشنامه‌های تدوین‌شده صورت پذیرفت و در نهایت میزان خطرپذیری هرکدام از شهرستان‌ها در برابر مخاطرات شناسایی‌ شده و با توجه به وضعیت آسیب‌پذیری و ظرفیت پاسخ آن مراكز تهیه و تدوین گردید. ارزیابی صورت گرفته در نهایت به‌ عنوان مبنای تدوین برنامه عملیاتی پاسخ به حوادث و بلایا در اختیار واحدهای بهداشتی و مراكز درمانی استان قرار گرفته است. نقشه‌های مذكور علاوه بر كمك به تدوین برنامه عملیاتی مقابله (Response plan) به‌ عنوان معیاری در زمینه كاهش خطر بلايا مد نظر قرار گرفته است.

مقدمه‌ای بر نقشه‌های خطرپذیری استان

شناخت وضعیت خطرپذیری در برابر مخاطرات به‌عنوان مبنای برنامه‌ریزی‌های استراتژیك و عملیاتی مقابله با حوادث و بلایا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشند مركز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشكی كرمان به‌عنوان دبیرخانه كارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه باهدف تدوین برنامه عملیاتی پاسخ به حوادث و بلایای دانشگاه علوم پزشكی كرمان (سطحL2) اقدام به ارزیابی مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی استان، ‌شناسایی ظرفیت‌های پاسخ و همچنین ارزیابی آسیب‌پذیری واحدها و مراكز تابعه خود در قالب نقشه‌های مجزا طبق شرح زیر اقدام نموده است.

·         Risk map

·         Vulnerability map

·         Hazard map

به‌منظور تدوین نقشه‌های مذكور و با توجه به اینكه این برنامه به‌عنوان نخستین تجربه كشوری در بین دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور محسوب می‌گردد؛ لذا تلاش گردید تا ضمن رعایت اصول پژوهش و تحقیق از منابع و تجارب سایر كشورها نیز بهره‌برداری گردد. در این راستا مخاطرات موجود در استان (25 گانه) در قالب جلسات ex per panel و FGD و مطالعه کتابخانه‌ای استخراج و در قالب جداول ماتریكس اولویت‌بندی و تبدیل به نقشه گردیدند. تعیین ظرفیت پاسخ بهداشت و درمان شهرستان‌های استان نیز با استفاده از چک‌لیست و پرسشنامه‌های تدوین‌شده صورت پذیرفت و در نهایت میزان خطرپذیری هرکدام از شهرستان‌ها در برابر مخاطرات شناسایی‌ شده و با توجه به وضعیت آسیب‌پذیری و ظرفیت پاسخ آن مراكز تهیه و تدوین گردید. ارزیابی صورت گرفته در نهایت به‌ عنوان مبنای تدوین برنامه عملیاتی پاسخ به حوادث و بلایا در اختیار واحدهای بهداشتی و مراكز درمانی استان قرار گرفته است. نقشه‌های مذكور علاوه بر كمك به تدوین برنامه عملیاتی مقابله (Response plan) به‌ عنوان معیاری در زمینه كاهش خطر بلايا مد نظر قرار گرفته است.

مقدمه‌ای بر نقشه‌های خطرپذیری استان

شناخت وضعیت خطرپذیری در برابر مخاطرات به‌عنوان مبنای برنامه‌ریزی‌های استراتژیك و عملیاتی مقابله با حوادث و بلایا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشند مركز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشكی كرمان به‌عنوان دبیرخانه كارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه باهدف تدوین برنامه عملیاتی پاسخ به حوادث و بلایای دانشگاه علوم پزشكی كرمان (سطحL2) اقدام به ارزیابی مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی استان، ‌شناسایی ظرفیت‌های پاسخ و همچنین ارزیابی آسیب‌پذیری واحدها و مراكز تابعه خود در قالب نقشه‌های مجزا طبق شرح زیر اقدام نموده است.

·         Risk map

·         Vulnerability map

·         Hazard map

به‌منظور تدوین نقشه‌های مذكور و با توجه به اینكه این برنامه به‌عنوان نخستین تجربه كشوری در بین دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور محسوب می‌گردد؛ لذا تلاش گردید تا ضمن رعایت اصول پژوهش و تحقیق از منابع و تجارب سایر كشورها نیز بهره‌برداری گردد. در این راستا مخاطرات موجود در استان (25 گانه) در قالب جلسات ex per panel و FGD و مطالعه کتابخانه‌ای استخراج و در قالب جداول ماتریكس اولویت‌بندی و تبدیل به نقشه گردیدند. تعیین ظرفیت پاسخ بهداشت و درمان شهرستان‌های استان نیز با استفاده از چک‌لیست و پرسشنامه‌های تدوین‌شده صورت پذیرفت و در نهایت میزان خطرپذیری هرکدام از شهرستان‌ها در برابر مخاطرات شناسایی‌ شده و با توجه به وضعیت آسیب‌پذیری و ظرفیت پاسخ آن مراكز تهیه و تدوین گردید. ارزیابی صورت گرفته در نهایت به‌ عنوان مبنای تدوین برنامه عملیاتی پاسخ به حوادث و بلایا در اختیار واحدهای بهداشتی و مراكز درمانی استان قرار گرفته است. نقشه‌های مذكور علاوه بر كمك به تدوین برنامه عملیاتی مقابله (Response plan) به‌ عنوان معیاری در زمینه كاهش خطر بلايا مد نظر قرار گرفته است.