دوشنبه ١٣٩٧/١١/١    EN
 اورژانس بیمارستانی به عنوان یکی از شلوغ‌ترین بخشهای مراکز درمانی از گلوگاههایی است که بیشترین مراجعه مردم در روزها و ساعت‌های غیرمتعارف را شامل می‌شود. از این‌رو ساماندهی اورژانس‌ها از اولویت‌های اصلی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است. برای مدیریت مؤثر بخش‌های اورژانس در سطوح مختلف ستاد و صف، وجود ابزاری برای نظارت و سنجش عملکرد ضروریست.