دوشنبه ١٣٩٧/١١/١    EN

 تعرفه حمل بيمارتوسط آمبولانس تيپ B در بخش دولتي سال 1396

 

 

 

داخل شهري

 

بين شهري به ازاي هر كيلومتر

 

)فقط رفت محاسبه میگردد))ريال(

تهران

1,200,000

9,000

كلان شهرهاي غير از تهران

1,000,000

شهرستان ها

700,000

*ميزان تعرفه ورودي جهت انتقال بين شهري معادل 75 % تعرفه داخل شهري میباشد.

*توقف به ازاي هر ساعت بعد از شروع ساعت سوم معادل 120,000 ريال میباشد.

*هزينه برگشت در سرجمع تعرفه لحاظ گرديده است و به طور جداگانه قابل اخذ نمی باشد.تعرفه حمل بيمارتوسط آمبولانس تيپ A در بخش دولتي سال1396

 

 

داخل شهري

 

بين شهري به ازاي هر كيلومتر

 

)فقط رفت محاسبه می گردد)(ريال(

تهران

1,100,000

8,000

كلان شهرهاي غير از تهران

900,000

شهرستان ها

650,000

*ميزان تعرفه ورودي جهت انتقال بين شهري معادل 75 % تعرفه داخل شهري میباشد.

*توقف به ازاي هر ساعت بعد از شروع ساعت سوم معادل 100,000 ريال میباشد.

*هزينه برگشت در سرجمع تعرفه لحاظ گرديده است و به طور جداگانه قابل اخذ نمی باشد.تعرفه حمل بيمارتوسط آمبولانس تيپ B در بخش عمومي غيردولتي سال 1396

 

 

داخل شهري

 

بين شهري به ازاي هر كيلومتر

 

)فقط رفت محاسبه می گردد)(ريال(

تهران

1,500,000

11,000

كلان شهرهاي غير از تهران

1,300,000

شهرستان ها

900,000

*ميزان تعرفه ورودي جهت انتقال بين شهري معادل 75 % تعرفه داخل شهري میباشد.

*توقف به ازاي هر ساعت بعد از شروع ساعت سوم معادل 140,000 ريال میباشد.

*هزينه برگشت در سرجمع تعرفه لحاظ گرديده است و به طور جداگانه قابل اخذ نمی باشد.تعرفه حمل بيمارتوسط آمبولانس تيپ Aدر بخش عمومي غيردولتي سال 1396

 

 

داخل شهري

 

بين شهري به ازاي هر كيلومتر

 

)فقط رفت محاسبه می گردد)(ريال(

تهران

1,300,000

10,000

كلان شهرهاي غير از تهران

1,100,000

شهرستان ها

800,000

*ميزان تعرفه ورودي جهت انتقال بين شهري معادل 75 % تعرفه داخل شهري میباشد.

*توقف به ازاي هر ساعت بعد از شروع ساعت سوم معادل 120,000 ريال میباشد.

*هزينه برگشت در سرجمع تعرفه لحاظ گرديده است و به طور جداگانه قابل اخذ نمی باشد.تعرفه حمل بيمارتوسط آمبولانس تيپ B در بخش خصوصي سال 1396

 

 

داخل شهري

 

بين شهري به ازاي هر كيلومتر

 

)فقط رفت محاسبه می گردد)(ريال(

تهران

2,000,000

14,000

كلان شهرهاي غير از تهران

1,600,000

شهرستان ها

1,200,000

*ميزان تعرفه ورودي جهت انتقال بين شهري معادل 75 % تعرفه داخل شهري میباشد.

*توقف به ازاي هر ساعت بعد از شروع ساعت سوم معادل 170,000 ريال میباشد.

*هزينه برگشت در سرجمع تعرفه لحاظ گرديده است و به طور جداگانه قابل اخذ نمی باشد.تعرفه حمل بيمارتوسط آمبولانس تيپ A در بخش خصوصي سال 1396

 

 

داخل شهري

 

بين شهري به ازاي هر كيلومتر

 

)فقط رفت محاسبه می گردد)(ريال(

تهران

1,800,000

13,000

كلان شهرهاي غير از تهران

1,450,000

شهرستان ها

1,100,000

*ميزان تعرفه ورودي جهت انتقال بين شهري معادل 75 % تعرفه داخل شهري میباشد.

*توقف به ازاي هر ساعت بعد از شروع ساعت سوم معادل 140,000 ريال میباشد.

*هزينه برگشت در سرجمع تعرفه لحاظ گرديده است و به طور جداگانه قابل اخذ نمی باشد.