۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند

 

 

نجمه حسین پور

(MCMC) مسئول پایش مراقبت های پزشکی 

کارشناس پرستاری

تماس: 9065 32 31 - 034

ایمیل: 


   شرح وظایف