۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند

 

 

امید دوراندیش

(EOC)سوپروایزر مرکز هدایت عملیات بحران

کارشناس فوریت های پزشکی

تماس: 95 - 7294 25 33 - 034

ایمیل: omiddorandish90@gmail.com

 


 

اکرم کریمی

اپراتور EOC

کارشناس مهندسی کامپیوتر

تماس: 95 - 7294 25 33 - 034

ایمیل: 


 

مرجان حافظ آبادی

اپراتور EOC

کارشناس پرستاری

تماس: 95 - 7294 25 33 - 034

ایمیل: 


 

محمود پیرصنعان

اپراتور EOC

کارشناسی ارشد مدیریت بهداشتی درمانی

تماس: 95 - 7294 25 33 - 034

ایمیل: 


   شرح وظایف