۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند

 

فرشته ابوالهادی

مسئول اداره آموزش و پژوهش

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه نوزادان

تماس: 9094 32 31 - 034

ایمیل: fr.ee75@yahoo.com

 

 

 

محمد امینی زاده

کارشناس اداره آموزش و پژوهش

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه 

تماس: 9084 32 31 - 034

ایمیل: 

 


 

 

وحید فرامرزپور

کارشناس اداره آموزش و پژوهش

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه 

تماس: 9095 32 31 - 034

ایمیل: 

 

  شرح وظایف