۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند

 

هادی گنجی

مسئول اداره نظارت و کنترل کیفیت و تدوین شاخص ها

کارشناس پرستاری

تماس: 9071 32 31 - 034

ایمیل: 

 

 

 

علیرضا صفرپور

کارشناس اداره نظارت و بهبود کیفیت

کارشناس پرستاری 

تماس: 9089 32 31 - 034

ایمیل: arezasaskari@gmail.com

 


 

 

مجتبی جمشیدپور

کارشناس اداره نظارت و بهبود کیفیت

کارشناس مدیریت عملیات امداد 

تماس: 9031 32 31 - 034

ایمیل: 

 

  شرح وظایف